1998.8.18$B99?7(B

$B!V%G%$%8!<$N@$5*Kv%7%M%^%(%C%;%$(B$B#1(B$B!W(B

$B$"$*$b$j1G2h:W $B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J%G%$%8!<$+$o$7$^$C$A!K(B


$B!!$H$&$H$&G_1+L@$1@k8@$J$7$N:#G/$N%X%s$J2F$@$,!"1G2h$OAjJQ$o$i$:855$$@!#(B
$B3'$5$s!"(B$B!V%4%8%i!W(B$B4Q$^$7$?$+!)$[$H$s$I(B$B!V%8%e%i%7%C%/!&%Q!<%/!W(B$B$G$7$?$M$'!#(B $B%O%j%&%C%I1G2h$N#C#G$N@($5$rDK46$7$J$,$i$b!"$I$3$+1G2h$K$L$/$b$j$r5a$a$F$7$^$&:#F|$3$N:"!#(B $BF|K\@=%4%8%i$NJ}$,$$$$$h$M!#(B$B>>0f%4%8%i$b2wD4$@$7(B$B!J!)!K(B$B!#(B

$B$5$F!"%G%$%8!<$N%7%M%^%(%C%;%$$O(B $B!VBh#72s$"$*$b$j1G2h:W!W(B$B$N$=$N8e$r$*CN$i$;$7$F9T$-$^$9!#(B $BMhG/$N9=A[$,0lB-Aa$/$o$+$k$+$iFI$_B3$1$F$M!#(B
$B$^$:$O!V(B$BH!4[;3%m!<%W%&%'%$1G2h:W(B$B!W$N$"$,$??95{$5$s$H$N8rN.$+$i:#G/#1#07n$OLLGr$$;E3]$1$r=`HwCf!#(B $B1G2h%U%!%s$OH!4[;3$X7k=8$;$h!#(B

$B$=$7$F%J%s%H!"MhG/$N(B$B!VBh#82s$"$*$b$j1G2h:W!W(B$B$K$O!"?k$K$"$N!"$=$N!"$3$N?M$?$A$,$d$C$FMh$k!J$o$+$s$M$'$C$F!*!K!#(B
$B
$B$<$R3'$5$s$+$i$N$4MWK>$r$*J9$+$;2<$5$$!#(B
$BA4$F$N$4MWK>$K$O1~$($i$l$J$$$,!"26$?$A$K$H$C$F!":G=i$G:G8e$N@$5*Kv#1#9#9#9G/!#(B
$B0l=o$KLLGr$$$3$H$r$7$h$&$